MEDLEMS BESTEMMELSER

§ 1 GENERELLE MEDLEMSBESTEMMELSER.  PR 1 april 2022

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness OK . Retningslinjer er opdateret 1 april 2022. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside www.fitness-ok.dk – Se under fanen “medlemskab & priser” .                                    Dit medlemskab i Fitness OK er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.              Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 500kr.                            For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e. mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness OK. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness OK til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e mail adresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser gældende for Fitness OK samt virksomhedens regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e mail.

§ 2 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness OK Roskilde forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
 • Kampagne, som starter eller slutter og overføres fra eller til almindeligt medlemskab.
 • Fitness OK foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness OKs forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness OKs medlemsbetingelser kan forekomme løbende efter behov og i følgende situationer: ( ikke udtømmende )

 • Når det er nødvendigt for at sikre, at Fitness OK overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
 • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness OK og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du skriftligt på mail kontakt@fitness-ok.dk opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 3 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness OK, online via Fitness OKs hjemmeside eller ved fremmøde i Fitness OKs center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness OK er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse er det nødvendigt, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

Ved indmeldelse skal du følge anvisninger når du tilmelder dig. Du SKAL obligatorisk tilknytte et kreditkort og vi skal have fulde navn, adresse telefon og mail adresse. Når du har meldt dig ind modtager du straks efter en velkomst skrivelse som samtidig er kvittering for at du har meldt dig ind og dermed bundet dig til et medlemskab.  

Om fortrydelsesret Læs § 12. 

Om opsigelsesbestemmelser Læs § 10 – Herunder retningslinjer for indmeldelse og opsigelse under kampagneforløb

§ 4 MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness OK skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness OK center med din værge eller en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, skal du via erklæring der udleveres fra receptionen indestå for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne og betaling til Fitness – OK. Som forældre / værge hæfter for ethvert krav, som Fitness OK måtte have mod dig i relation til den mindreåriges  medlemskab. 

§ 5 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness OKs gældende medlemskaber på www.fitness-ok.dk. ” medlemskaber & priser ” Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

§ 6 TILKØB – PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT.

Når du har et medlemskab i Fitness OK, kan du tilkøbe Gavekort samt personlig træning, kostvejledning og lignende. Gavekort skal bruges inden 2 år fra udstedelses dato og kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 7 MEDLEMSKORT – MISTET ELLER GLEMT KORT Første gang du møder op i Fitness OKs center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet som er personligt skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til Fitness OKs centeret og faciliteter. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness OK, som vil udstede et nyt medlemskort mod et mindre gebyr.    Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. Gebyr for beskadiget eller tabt medlemskort er kr. 50,-

§ 8 BETALING                                                                                                                 

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab for maj måned.

Anden betaler                                                                                                                          Det er muligt at oprette eller tilknytte et medlemskab med en anden som betaler. Det kan f.eks være aktuelt hvis et firma betaler for et medlem eller et andet familiemedlem betaler.  For at oprette en sådan aftale skal den der betaler sende en mail med accept af aftalen til kontakt@fitness-ok.dk . 

Den “Anden Betaler” er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness OK jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

BETALINGSKORT SKAL ALTID TILKNYTTES :                                                                                    Når du melder dig ind skal du obligatorisk tilknytte et betalingskort til din aftale. Ved oprettelsen af dit medlemskab beder systemet om fine kreditkort oplysninger så du derved kan betale for dit medlemskab og indkøb i centret. Når vi trækker på kortet trækkes automatisk et kortgebyr på aktuelt 5 kr. 

OBS det kan forekomme at du enten skifter kort , bank eller der sker andre ting som gør at vi ikke kan hæve på dit kort. Sker det så sender vi via e mail og / eller SMS en besked til dig med link så du online kan opdatere kort.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING  – RYKKER POLITIK                                                        Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes først en venlig betalingspåmindelse. Ved første skrivelse kommer der ikke gebyr. Hvis vi skal rykke anden gang – gør vi det efter 10 dage og på anden rykker tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.  Skal vi rykke 3 gang – igen efter 10 dage kommer der endnu en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness OK opkræver igen et  rykkergebyr på 100 kr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness OK ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne, før der er betalt.       

Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter efter 3 rykker , vil Fitness OK ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og vil opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness OK og fremvist dokumentation herfor.

Fitness OK forbeholder sig ret til selvstændigt eller via Inkassofirma at sende sagen til retslig Inkasso og derigennem inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness OK eller af Fitness OKs eksterne samarbejdspartnere. Bemærk at når sagen er overdraget til Inkasso er sagen ude af vore hænder. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 9 PAUSE & BERO.

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness OK på pause mod betaling af gebyr på 50 kr pr mdr., jf. Fitness OKs prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder 90 dage inden for de sidste 365 dage . Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Du vil få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper. Du kan kun sætte dit medlemskab på pause ved at skrive til os på kontakt@fitness-ok.dk .

Du vil modtage en kvitteret mail hvor vi bekræfter at du er sat på pause i en given periode.  Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen. Hvis du opsiger dit medlemskab midt i et igangværende pauseforløb gælder almindelige opsigelsesbestemmelser jfr §10. Har du sagt op suspenderes pausen da du ikke kan være på Pause i en opsigelsesperiode.

§ 10 OPSIGELSES BESTEMELSER.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness OK med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet kan ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Alle opsigelser kan kun sker ved at du skriver til kontakt@fitness-ok.dk . For at sikre behørig dokumentation for begge parter ifm. opsigelse indskærpes det at et medlem ikke kan sige op hverken telefonisk eller mundtligt til medarbejdere eller andre i centret. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn , fødselsdato og medlemsnummer. Så vi kan identificere dig. 

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness OK modtager den, og den er først gældende når du på mail har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness OK. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel  kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.  Fitness OK forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvos der foreligger særlige grunde.

Selvom du har opsagt skal du fortsætte betaling i opsigelsesperioden. Har du penge til gode efter opsigelsesperioden er fuldendt kan du få penge refunderet hvis du oplyser bank oplysninger.   

Kampagneforløb.

I Fitness OK tilbyder vi periodisk kampagneforløb med helt eller delvist betalingsfri måneder,. Hvis du gør brug  af dette tilbud så er der en bindingsperiode på lbn. md + 30 dage gældende fra fra kampagne perioden er slut.     

§ 11 UDEBLIVELSE AF HOLD

Er du tilmeldt et hold i Fitness OK, kan du framelde dig minimum tre timer før holdets start. Framelding kan foregå via centerets app: Fitness OK, hjemmesiden Fitness OK “log ind”, ved personligt fremmøde i centeret eller ved at ringe til centerets reception.

Fitness OK ApS forbeholder sig ret tilskriver en bøde på kr. 25 ved udeblivelse af tilmeldt hold uden framelding minimum tre timer inden holdets start. 

§ 12 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skrive til mail: kontakt@fitness-ok.dk. Fortrydelsesreglen gælder kun dersom den er sendt skriftligt og det fulde beløb refunderes kun , dersom du ikke indenfor fortrydes perioden har taget centrets aktiviteter i brug. Dersom du har anvendt centrets aktiviteter fortrydelsesforløbet på 14 dage vil der blive fratrukket 100,- kr. pr gang du har anvendt centret . Dette gælder også ved kampagne forløb. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness OK ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 13 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af grove brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness OK til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness OK forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness OK samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt hvis det er påkrævet at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 14 DOPING

Brug af Rusmidler , stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er selvklart forbudt for personer, der benytter Fitness OK.       

Sker der salg eller overdragelse af dopingmidler, eller er du i besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness OK så betragtes det som en grov overtrædelse af medlemsbestemmelser . Vi forbeholder os ret til at stoppe medlemskabet med øjeblikkelig virkning og er der tale om et kriminelt forhold vil det blive anmeldt til politiet. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness OK er medlem af Anti Doping Danmark (“ADD”). Du er som medlem af Fitness OK derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness OK, hvis der forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af “Dopingreglement for motionsidræt” som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner. 

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af “De nationale antidopingregler” som kan ses her.

§ 15 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness OK. Fitness OK tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

§ 16 VÆRDIGENSTANDE

Fitness OK anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness OK bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 17 REFUNDERING FRA FITNESS OK

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness OK. Fitness OK vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness OK via mail: kontakt@fitness-ok.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 18 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§19 CORONA RELATEREDE FORHOLD 

I relation til Covid situationen har Fitness OK åbent på særlige betingelser som vore medlemmer og ansatte er forpligtet af. Der gælder derfor særlige retningslinjer. som er udsendt i informationsbrev til alle medlemmer. Det skal være trygt at træne i Fitness OK og centret overholder naturligvis lovgivning og de krav der er forbundet hermed . 

Du skal som medlem kunne forevise en antigen test eller PCR test der ikke er ældre end 772 timer . Eller du skal fremvise en vaccinepas dersom det er mindst 14 dage siden at du er færdig vaccineret. 

Du skal bære mundbind når du ankommer til centret og mundbind skal anvendes i receptionsområde, men ikke når du træner.  

Du skal holde god afstand til alle andre medlemmer og der skal som udgangspunkt være frit 4m2 pr udøver. 

Du skal holde god hygiejne og du skan anvende håndsprit. Svedflader skal særligt af sprittes og tørres efter brug når du forlader maskiner.

Retningslinjer her er ikke udtømmende men vejledende.

 §20 DATA BEHANDLING :

CPR-samtykke. Fitness OKs underretning til de registrerede om behandling af personoplysninger (oplysningspligt) samt samtykke for CPR nr.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi skal orientere dig om, at vi indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Fitness OK er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Fitness OK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Fitness OK, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesse afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Fitness OK har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser – Opsigelse af medlemskab + 2 år [eller] Tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores hjemmeside.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL FITNESS OK’s BEHANDLING AF CPR-NUMMER PÅ MEDLEMMER SAMT OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

1. Samtykke til indsamling og behandling af dit CPR-nummer 
Ved indmeldelse godkender du samtidig nærværende betingelser og du giver du samtykke til, at Fitness OK må foretage indsamling og behandling af dit CPR-nummer med henblik på at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse / køb af medlemskab samt efterfølgende brug af Fitness OK’s træningscenter.

2. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer 
Vi behandler dit CPR nr i forbindelse med følgende situationer:

 • Oprettelse af medlemskab, herunder for at se, om du har tidligere medlemskaber
 • Oprettelse af Betalingsserviceaftale
 • Ved registrering af blacklisting
 • Ved videresendelse til inkasso

Retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer følger af dit samtykke, jf. persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 2., samt af databeskyttelsesforordningens artikel 11, stk. 2, nr. 2.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Fitness OK kan videregive dit CPR-nr. til betalingsmyndigheder, Dopingmyndigheder eller inkassofirmaer til brug for medlemshåndtering.

Vi overlader dit CPR-nummer til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er medlem i Fitness OK samt i op til 3 år efter din opsigelse af dit medlemskab. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage, hvorefter vi i så fald anonymiserer oplysningerne, jf. punkt 5 nedenfor.

5. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via hjemmesiden. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Fitness OK som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dit CPR-nummer, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle CPR-nummeret.

BEMÆRK! Hvis du ikke ønsker at samtykke til behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor, skal du ikke skrive under. I dette tilfælde kan vi kun tilbyde dig kontant medlemskab, som du skal oprette ved fremmøde i Fitness Ok’s center. ATA

§ 1 GENERELLE MEDLEMSBESTEMMELSER.  PR 1 april 2022

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness OK . Retningslinjer er opdateret 1 april 2022. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside www.fitness-ok.dk – Se under fanen “medlemskab & priser” .                                    Dit medlemskab i Fitness OK er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.              Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 500kr.                            For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e. mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness OK. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness OK til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e mail adresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser gældende for Fitness OK samt virksomhedens regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e mail.

§ 2 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness OK Roskilde forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
 • Kampagne, som starter eller slutter og overføres fra eller til almindeligt medlemskab.
 • Fitness OK foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness OKs forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness OKs medlemsbetingelser kan forekomme løbende efter behov og i følgende situationer: ( ikke udtømmende )

 • Når det er nødvendigt for at sikre, at Fitness OK overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
 • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness OK og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du skriftligt på mail kontakt@fitness-ok.dk opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 3 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness OK, online via Fitness OKs hjemmeside eller ved fremmøde i Fitness OKs center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness OK er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse er det nødvendigt, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

Ved indmeldelse skal du følge anvisninger når du tilmelder dig. Du SKAL obligatorisk tilknytte et kreditkort og vi skal have fulde navn, adresse telefon og mail adresse. Når du har meldt dig ind modtager du straks efter en velkomst skrivelse som samtidig er kvittering for at du har meldt dig ind og dermed bundet dig til et medlemskab.  

Om fortrydelsesret Læs § 12. 

Om opsigelsesbestemmelser Læs § 10 – Herunder retningslinjer for indmeldelse og opsigelse under kampagneforløb

§ 4 MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness OK skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness OK center med din værge eller en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, skal du via erklæring der udleveres fra receptionen indestå for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne og betaling til Fitness – OK. Som forældre / værge hæfter for ethvert krav, som Fitness OK måtte have mod dig i relation til den mindreåriges  medlemskab. 

§ 5 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness OKs gældende medlemskaber på www.fitness-ok.dk. ” medlemskaber & priser ” Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

§ 6 TILKØB – PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT.

Når du har et medlemskab i Fitness OK, kan du tilkøbe Gavekort samt personlig træning, kostvejledning og lignende. Gavekort skal bruges inden 2 år fra udstedelses dato og kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 7 MEDLEMSKORT – MISTET ELLER GLEMT KORT Første gang du møder op i Fitness OKs center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet som er personligt skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til Fitness OKs centeret og faciliteter. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness OK, som vil udstede et nyt medlemskort mod et mindre gebyr.    Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. Gebyr for beskadiget eller tabt medlemskort er kr. 50,-

§ 8 BETALING                                                                                                                 

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab for maj måned.

Anden betaler                                                                                                                          Det er muligt at oprette eller tilknytte et medlemskab med en anden som betaler. Det kan f.eks være aktuelt hvis et firma betaler for et medlem eller et andet familiemedlem betaler.  For at oprette en sådan aftale skal den der betaler sende en mail med accept af aftalen til kontakt@fitness-ok.dk . 

Den “Anden Betaler” er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness OK jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

BETALINGSKORT SKAL ALTID TILKNYTTES :                                                                                    Når du melder dig ind skal du obligatorisk tilknytte et betalingskort til din aftale. Ved oprettelsen af dit medlemskab beder systemet om fine kreditkort oplysninger så du derved kan betale for dit medlemskab og indkøb i centret. Når vi trækker på kortet trækkes automatisk et kortgebyr på aktuelt 5 kr. 

OBS det kan forekomme at du enten skifter kort , bank eller der sker andre ting som gør at vi ikke kan hæve på dit kort. Sker det så sender vi via e mail og / eller SMS en besked til dig med link så du online kan opdatere kort.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING  – RYKKER POLITIK                                                        Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes først en venlig betalingspåmindelse. Ved første skrivelse kommer der ikke gebyr. Hvis vi skal rykke anden gang – gør vi det efter 10 dage og på anden rykker tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.  Skal vi rykke 3 gang – igen efter 10 dage kommer der endnu en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness OK opkræver igen et  rykkergebyr på 100 kr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness OK ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne, før der er betalt.       

Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter efter 3 rykker , vil Fitness OK ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og vil opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness OK og fremvist dokumentation herfor.

Fitness OK forbeholder sig ret til selvstændigt eller via Inkassofirma at sende sagen til retslig Inkasso og derigennem inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness OK eller af Fitness OKs eksterne samarbejdspartnere. Bemærk at når sagen er overdraget til Inkasso er sagen ude af vore hænder. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 9 PAUSE & BERO.

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness OK på pause mod betaling af gebyr på 50 kr pr mdr., jf. Fitness OKs prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder 90 dage inden for de sidste 365 dage . Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Du vil få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper. Du kan kun sætte dit medlemskab på pause ved at skrive til os på kontakt@fitness-ok.dk .

Du vil modtage en kvitteret mail hvor vi bekræfter at du er sat på pause i en given periode.  Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen. Hvis du opsiger dit medlemskab midt i et igangværende pauseforløb gælder almindelige opsigelsesbestemmelser jfr §10. Har du sagt op suspenderes pausen da du ikke kan være på Pause i en opsigelsesperiode.

§ 10 OPSIGELSES BESTEMELSER.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness OK med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet kan ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Alle opsigelser kan kun sker ved at du skriver til kontakt@fitness-ok.dk . For at sikre behørig dokumentation for begge parter ifm. opsigelse indskærpes det at et medlem ikke kan sige op hverken telefonisk eller mundtligt til medarbejdere eller andre i centret. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn , fødselsdato og medlemsnummer. Så vi kan identificere dig. 

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness OK modtager den, og den er først gældende når du på mail har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness OK. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel  kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.  Fitness OK forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvos der foreligger særlige grunde.

Selvom du har opsagt skal du fortsætte betaling i opsigelsesperioden. Har du penge til gode efter opsigelsesperioden er fuldendt kan du få penge refunderet hvis du oplyser bank oplysninger.   

Kampagneforløb.

I Fitness OK tilbyder vi periodisk kampagneforløb med helt eller delvist betalingsfri måneder,. Hvis du gør brug  af dette tilbud så er der en bindingsperiode på lbn. md + 30 dage gældende fra fra kampagne perioden er slut.     

§ 11 UDEBLIVELSE AF HOLD

Er du tilmeldt et hold i Fitness OK, kan du framelde dig minimum tre timer før holdets start. Framelding kan foregå via centerets app: Fitness OK, hjemmesiden Fitness OK “log ind”, ved personligt fremmøde i centeret eller ved at ringe til centerets reception.

Fitness OK ApS forbeholder sig ret tilskriver en bøde på kr. 25 ved udeblivelse af tilmeldt hold uden framelding minimum tre timer inden holdets start. 

§ 12 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skrive til mail: kontakt@fitness-ok.dk. Fortrydelsesreglen gælder kun dersom den er sendt skriftligt og det fulde beløb refunderes kun , dersom du ikke indenfor fortrydes perioden har taget centrets aktiviteter i brug. Dersom du har anvendt centrets aktiviteter fortrydelsesforløbet på 14 dage vil der blive fratrukket 100,- kr. pr gang du har anvendt centret . Dette gælder også ved kampagne forløb. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness OK ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 13 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af grove brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness OK til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness OK forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness OK samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt hvis det er påkrævet at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 14 DOPING

Brug af Rusmidler , stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er selvklart forbudt for personer, der benytter Fitness OK.       

Sker der salg eller overdragelse af dopingmidler, eller er du i besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness OK så betragtes det som en grov overtrædelse af medlemsbestemmelser . Vi forbeholder os ret til at stoppe medlemskabet med øjeblikkelig virkning og er der tale om et kriminelt forhold vil det blive anmeldt til politiet. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness OK er medlem af Anti Doping Danmark (“ADD”). Du er som medlem af Fitness OK derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness OK, hvis der forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af “Dopingreglement for motionsidræt” som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner. 

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af “De nationale antidopingregler” som kan ses her.

§ 15 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness OK. Fitness OK tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

§ 16 VÆRDIGENSTANDE

Fitness OK anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness OK bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 17 REFUNDERING FRA FITNESS OK

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness OK. Fitness OK vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness OK via mail: kontakt@fitness-ok.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 18 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§19 CORONA RELATEREDE FORHOLD 

I relation til Covid situationen har Fitness OK åbent på særlige betingelser som vore medlemmer og ansatte er forpligtet af. Der gælder derfor særlige retningslinjer. som er udsendt i informationsbrev til alle medlemmer. Det skal være trygt at træne i Fitness OK og centret overholder naturligvis lovgivning og de krav der er forbundet hermed . 

Du skal som medlem kunne forevise en antigen test eller PCR test der ikke er ældre end 772 timer . Eller du skal fremvise en vaccinepas dersom det er mindst 14 dage siden at du er færdig vaccineret. 

Du skal bære mundbind når du ankommer til centret og mundbind skal anvendes i receptionsområde, men ikke når du træner.  

Du skal holde god afstand til alle andre medlemmer og der skal som udgangspunkt være frit 4m2 pr udøver. 

Du skal holde god hygiejne og du skan anvende håndsprit. Svedflader skal særligt af sprittes og tørres efter brug når du forlader maskiner.

Retningslinjer her er ikke udtømmende men vejledende.

 §20 DATA BEHANDLING :

CPR-samtykke. Fitness OKs underretning til de registrerede om behandling af personoplysninger (oplysningspligt) samt samtykke for CPR nr.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi skal orientere dig om, at vi indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Fitness OK er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Fitness OK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Fitness OK, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesse afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Fitness OK har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser – Opsigelse af medlemskab + 2 år [eller] Tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores hjemmeside.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL FITNESS OK’s BEHANDLING AF CPR-NUMMER PÅ MEDLEMMER SAMT OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

1. Samtykke til indsamling og behandling af dit CPR-nummer 
Ved indmeldelse godkender du samtidig nærværende betingelser og du giver du samtykke til, at Fitness OK må foretage indsamling og behandling af dit CPR-nummer med henblik på at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse / køb af medlemskab samt efterfølgende brug af Fitness OK’s træningscenter.

2. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer 
Vi behandler dit CPR nr i forbindelse med følgende situationer:

 • Oprettelse af medlemskab, herunder for at se, om du har tidligere medlemskaber
 • Oprettelse af Betalingsserviceaftale
 • Ved registrering af blacklisting
 • Ved videresendelse til inkasso

Retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer følger af dit samtykke, jf. persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 2., samt af databeskyttelsesforordningens artikel 11, stk. 2, nr. 2.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Fitness OK kan videregive dit CPR-nr. til betalingsmyndigheder, Dopingmyndigheder eller inkassofirmaer til brug for medlemshåndtering.

Vi overlader dit CPR-nummer til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er medlem i Fitness OK samt i op til 3 år efter din opsigelse af dit medlemskab. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage, hvorefter vi i så fald anonymiserer oplysningerne, jf. punkt 5 nedenfor.

5. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via hjemmesiden. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Fitness OK som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dit CPR-nummer, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle CPR-nummeret.

BEMÆRK! Hvis du ikke ønsker at samtykke til behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor, skal du ikke skrive under. I dette tilfælde kan vi kun tilbyde dig kontant medlemskab, som du skal oprette ved fremmøde i Fitness Ok’s center. ATA

§ 1 GENERELLE MEDLEMSBESTEMMELSER.  PR 1 april 2022

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness OK . Retningslinjer er opdateret 1 april 2022. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside www.fitness-ok.dk – Se under fanen “medlemskab & priser” .                                    Dit medlemskab i Fitness OK er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.              Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 500kr.                            For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e. mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness OK. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness OK til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e mail adresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser gældende for Fitness OK samt virksomhedens regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e mail.

§ 2 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness OK Roskilde forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
 • Kampagne, som starter eller slutter og overføres fra eller til almindeligt medlemskab.
 • Fitness OK foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness OKs forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness OKs medlemsbetingelser kan forekomme løbende efter behov og i følgende situationer: ( ikke udtømmende )

 • Når det er nødvendigt for at sikre, at Fitness OK overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
 • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness OK og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du skriftligt på mail kontakt@fitness-ok.dk opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 3 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness OK, online via Fitness OKs hjemmeside eller ved fremmøde i Fitness OKs center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness OK er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse er det nødvendigt, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

Ved indmeldelse skal du følge anvisninger når du tilmelder dig. Du SKAL obligatorisk tilknytte et kreditkort og vi skal have fulde navn, adresse telefon og mail adresse. Når du har meldt dig ind modtager du straks efter en velkomst skrivelse som samtidig er kvittering for at du har meldt dig ind og dermed bundet dig til et medlemskab.  

Om fortrydelsesret Læs § 12. 

Om opsigelsesbestemmelser Læs § 10 – Herunder retningslinjer for indmeldelse og opsigelse under kampagneforløb

§ 4 MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness OK skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness OK center med din værge eller en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, skal du via erklæring der udleveres fra receptionen indestå for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne og betaling til Fitness – OK. Som forældre / værge hæfter for ethvert krav, som Fitness OK måtte have mod dig i relation til den mindreåriges  medlemskab. 

§ 5 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness OKs gældende medlemskaber på www.fitness-ok.dk. ” medlemskaber & priser ” Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

§ 6 TILKØB – PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT.

Når du har et medlemskab i Fitness OK, kan du tilkøbe Gavekort samt personlig træning, kostvejledning og lignende. Gavekort skal bruges inden 2 år fra udstedelses dato og kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 7 MEDLEMSKORT – MISTET ELLER GLEMT KORT Første gang du møder op i Fitness OKs center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet som er personligt skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til Fitness OKs centeret og faciliteter. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness OK, som vil udstede et nyt medlemskort mod et mindre gebyr.    Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. Gebyr for beskadiget eller tabt medlemskort er kr. 50,-

§ 8 BETALING                                                                                                                 

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab for maj måned.

Anden betaler                                                                                                                          Det er muligt at oprette eller tilknytte et medlemskab med en anden som betaler. Det kan f.eks være aktuelt hvis et firma betaler for et medlem eller et andet familiemedlem betaler.  For at oprette en sådan aftale skal den der betaler sende en mail med accept af aftalen til kontakt@fitness-ok.dk . 

Den “Anden Betaler” er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness OK jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

BETALINGSKORT SKAL ALTID TILKNYTTES :                                                                                    Når du melder dig ind skal du obligatorisk tilknytte et betalingskort til din aftale. Ved oprettelsen af dit medlemskab beder systemet om fine kreditkort oplysninger så du derved kan betale for dit medlemskab og indkøb i centret. Når vi trækker på kortet trækkes automatisk et kortgebyr på aktuelt 5 kr. 

OBS det kan forekomme at du enten skifter kort , bank eller der sker andre ting som gør at vi ikke kan hæve på dit kort. Sker det så sender vi via e mail og / eller SMS en besked til dig med link så du online kan opdatere kort.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING  – RYKKER POLITIK                                                        Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes først en venlig betalingspåmindelse. Ved første skrivelse kommer der ikke gebyr. Hvis vi skal rykke anden gang – gør vi det efter 10 dage og på anden rykker tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.  Skal vi rykke 3 gang – igen efter 10 dage kommer der endnu en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness OK opkræver igen et  rykkergebyr på 100 kr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness OK ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne, før der er betalt.       

Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter efter 3 rykker , vil Fitness OK ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og vil opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness OK og fremvist dokumentation herfor.

Fitness OK forbeholder sig ret til selvstændigt eller via Inkassofirma at sende sagen til retslig Inkasso og derigennem inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness OK eller af Fitness OKs eksterne samarbejdspartnere. Bemærk at når sagen er overdraget til Inkasso er sagen ude af vore hænder. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 9 PAUSE & BERO.

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness OK på pause mod betaling af gebyr på 50 kr pr mdr., jf. Fitness OKs prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder 90 dage inden for de sidste 365 dage . Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Du vil få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper. Du kan kun sætte dit medlemskab på pause ved at skrive til os på kontakt@fitness-ok.dk .

Du vil modtage en kvitteret mail hvor vi bekræfter at du er sat på pause i en given periode.  Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen. Hvis du opsiger dit medlemskab midt i et igangværende pauseforløb gælder almindelige opsigelsesbestemmelser jfr §10. Har du sagt op suspenderes pausen da du ikke kan være på Pause i en opsigelsesperiode.

§ 10 OPSIGELSES BESTEMELSER.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness OK med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet kan ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Alle opsigelser kan kun sker ved at du skriver til kontakt@fitness-ok.dk . For at sikre behørig dokumentation for begge parter ifm. opsigelse indskærpes det at et medlem ikke kan sige op hverken telefonisk eller mundtligt til medarbejdere eller andre i centret. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn , fødselsdato og medlemsnummer. Så vi kan identificere dig. 

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness OK modtager den, og den er først gældende når du på mail har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness OK. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel  kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.  Fitness OK forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvos der foreligger særlige grunde.

Selvom du har opsagt skal du fortsætte betaling i opsigelsesperioden. Har du penge til gode efter opsigelsesperioden er fuldendt kan du få penge refunderet hvis du oplyser bank oplysninger.   

Kampagneforløb.

I Fitness OK tilbyder vi periodisk kampagneforløb med helt eller delvist betalingsfri måneder,. Hvis du gør brug  af dette tilbud så er der en bindingsperiode på lbn. md + 30 dage gældende fra fra kampagne perioden er slut.     

§ 11 UDEBLIVELSE AF HOLD

Er du tilmeldt et hold i Fitness OK, kan du framelde dig minimum tre timer før holdets start. Framelding kan foregå via centerets app: Fitness OK, hjemmesiden Fitness OK “log ind”, ved personligt fremmøde i centeret eller ved at ringe til centerets reception.

Fitness OK ApS forbeholder sig ret tilskriver en bøde på kr. 25 ved udeblivelse af tilmeldt hold uden framelding minimum tre timer inden holdets start. 

§ 12 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skrive til mail: kontakt@fitness-ok.dk. Fortrydelsesreglen gælder kun dersom den er sendt skriftligt og det fulde beløb refunderes kun , dersom du ikke indenfor fortrydes perioden har taget centrets aktiviteter i brug. Dersom du har anvendt centrets aktiviteter fortrydelsesforløbet på 14 dage vil der blive fratrukket 100,- kr. pr gang du har anvendt centret . Dette gælder også ved kampagne forløb. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness OK ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 13 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af grove brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness OK til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness OK forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness OK samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt hvis det er påkrævet at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 14 DOPING

Brug af Rusmidler , stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er selvklart forbudt for personer, der benytter Fitness OK.       

Sker der salg eller overdragelse af dopingmidler, eller er du i besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness OK så betragtes det som en grov overtrædelse af medlemsbestemmelser . Vi forbeholder os ret til at stoppe medlemskabet med øjeblikkelig virkning og er der tale om et kriminelt forhold vil det blive anmeldt til politiet. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness OK er medlem af Anti Doping Danmark (“ADD”). Du er som medlem af Fitness OK derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness OK, hvis der forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af “Dopingreglement for motionsidræt” som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner. 

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af “De nationale antidopingregler” som kan ses her.

§ 15 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness OK. Fitness OK tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

§ 16 VÆRDIGENSTANDE

Fitness OK anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness OK bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 17 REFUNDERING FRA FITNESS OK

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness OK. Fitness OK vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness OK via mail: kontakt@fitness-ok.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 18 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§19 CORONA RELATEREDE FORHOLD 

I relation til Covid situationen har Fitness OK åbent på særlige betingelser som vore medlemmer og ansatte er forpligtet af. Der gælder derfor særlige retningslinjer. som er udsendt i informationsbrev til alle medlemmer. Det skal være trygt at træne i Fitness OK og centret overholder naturligvis lovgivning og de krav der er forbundet hermed . 

Du skal som medlem kunne forevise en antigen test eller PCR test der ikke er ældre end 772 timer . Eller du skal fremvise en vaccinepas dersom det er mindst 14 dage siden at du er færdig vaccineret. 

Du skal bære mundbind når du ankommer til centret og mundbind skal anvendes i receptionsområde, men ikke når du træner.  

Du skal holde god afstand til alle andre medlemmer og der skal som udgangspunkt være frit 4m2 pr udøver. 

Du skal holde god hygiejne og du skan anvende håndsprit. Svedflader skal særligt af sprittes og tørres efter brug når du forlader maskiner.

Retningslinjer her er ikke udtømmende men vejledende.

 §20 DATA BEHANDLING :

CPR-samtykke. Fitness OKs underretning til de registrerede om behandling af personoplysninger (oplysningspligt) samt samtykke for CPR nr.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi skal orientere dig om, at vi indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Fitness OK er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Fitness OK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Fitness OK, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesse afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Fitness OK har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser – Opsigelse af medlemskab + 2 år [eller] Tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores hjemmeside.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL FITNESS OK’s BEHANDLING AF CPR-NUMMER PÅ MEDLEMMER SAMT OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

1. Samtykke til indsamling og behandling af dit CPR-nummer 
Ved indmeldelse godkender du samtidig nærværende betingelser og du giver du samtykke til, at Fitness OK må foretage indsamling og behandling af dit CPR-nummer med henblik på at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse / køb af medlemskab samt efterfølgende brug af Fitness OK’s træningscenter.

2. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer 
Vi behandler dit CPR nr i forbindelse med følgende situationer:

 • Oprettelse af medlemskab, herunder for at se, om du har tidligere medlemskaber
 • Oprettelse af Betalingsserviceaftale
 • Ved registrering af blacklisting
 • Ved videresendelse til inkasso

Retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer følger af dit samtykke, jf. persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 2., samt af databeskyttelsesforordningens artikel 11, stk. 2, nr. 2.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Fitness OK kan videregive dit CPR-nr. til betalingsmyndigheder, Dopingmyndigheder eller inkassofirmaer til brug for medlemshåndtering.

Vi overlader dit CPR-nummer til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er medlem i Fitness OK samt i op til 3 år efter din opsigelse af dit medlemskab. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage, hvorefter vi i så fald anonymiserer oplysningerne, jf. punkt 5 nedenfor.

5. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via hjemmesiden. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Fitness OK som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dit CPR-nummer, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle CPR-nummeret.

BEMÆRK! Hvis du ikke ønsker at samtykke til behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor, skal du ikke skrive under. I dette tilfælde kan vi kun tilbyde dig kontant medlemskab, som du skal oprette ved fremmøde i Fitness Ok’s center. ATA

§ 1 GENERELLE MEDLEMSBESTEMMELSER.  PR 1 marts 2022

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness OK . Retningslinjer er opdateret 1 marts 2022. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside www.fitness-ok.dk – Se under fanen “medlemskab & priser” .                                        Dit medlemskab i Fitness OK er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.              Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 500kr.                            For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e. mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness OK. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness OK til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e mail adresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser gældende for Fitness OK samt virksomhedens regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e mail.

§ 2 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness OK Roskilde forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
 • Kampagne, som starter eller slutter og overføres fra eller til almindeligt medlemskab.
 • Fitness OK foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness OKs forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness OKs medlemsbetingelser kan forekomme løbende efter behov og i følgende situationer: ( ikke udtømmende )

 • Når det er nødvendigt for at sikre, at Fitness OK overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
 • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness OK og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du skriftligt på mail kontakt@fitness-ok.dk opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 3 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness OK, online via Fitness OKs hjemmeside eller ved fremmøde i Fitness OKs center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness OK er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse er det nødvendigt, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

Ved indmeldelse skal du følge anvisninger når du tilmelder dig. Du SKAL obligatorisk tilknytte et kreditkort og vi skal have fulde navn, adresse telefon og mail adresse.                                      Når du har meldt dig ind modtager du straks efter en velkomst skrivelse som samtidig er kvittering for at du har meldt dig ind og dermed bundet dig til et medlemskab.  

Fortrydelsesret. Dersom du har meldt dig ind online kan du indenfor de første 14 dage gøre brug af din fortrydelsesret. Ønsker du dette skal du indenfor 14 dage skriftligt sende en mail til kontakt@fitness-ok.dk dermed annulleres dit medlemskab. Bemærk. Hvis du har taget centrets aktiviteter i brug indenfor fortrydelsesperioden skal du betale  100 kr. pr gang du har anvendt entret.


§ 4 MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness OK skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness OK center med din værge eller en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, skal du via erklæring der udleveres fra receptionen indestå for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne og betaling til Fitness – OK. Som forældre / værge hæfter for ethvert krav, som Fitness OK måtte have mod dig i relation til den mindreåriges  medlemskab. 

§ 5 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness OKs gældende medlemskaber på www.fitness-ok.dk. ” medlemskaber & priser ” Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

§ 6 TILKØB – PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT.

Når du har et medlemskab i Fitness OK, kan du tilkøbe Gavekort samt personlig træning, kostvejledning og lignende. Gavekort skal bruges inden 2 år fra udstedelses dato og kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 7 MEDLEMSKORT – MISTET ELLER GLEMT KORT Første gang du møder op i Fitness OKs center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet som er personligt skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til Fitness OKs centeret og faciliteter. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness OK, som vil udstede et nyt medlemskort mod et mindre gebyr.    Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. Gebyr for beskadiget eller tabt medlemskort er kr. 50,-

§ 8 BETALING                                                                                                                                    Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab for maj måned.

Anden betaler                                                                                                                                                    Det er muligt at oprette eller tilknytte et medlemskab med en anden som betaler. Det kan f.eks være aktuelt hvis et firma betaler for et medlem eller et andet familiemedlem betaler.  For at oprette en sådan aftale skal den der betaler sende en mail med accept af aftalen til kontakt@fitness-ok.dk . 

Den “Anden Betaler” er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness OK jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

BETALINGSKORT SKAL TILKNYTTES :                                                                                               Når du melder dig ind skal du obligatorisk tilknytte et betalingskort til din aftale.            Ved oprettelsen af dit medlemskab beder systemet om fine kreditkort oplysninger så du derved kan betale for dit medlemskab og indkøb i centret. Når vi trækker på kortet trækkes automatisk et kortgebyr på aktuelt 5 kr. 

OBS det kan forekomme at du enten skifter kort , bank eller der sker andre ting som gør at vi ikke kan hæve på dit kort. Sker det så sender vi via e mail og / eller SMS en besked til dig med link så du online kan opdatere kort.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING  – RYKKER POLITIK                                                          Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes først en venlig betalingspåmindelse. Ved første skrivelse kommer der ikke gebyr. Hvis vi skal rykke anden gang – gør vi det efter 10 dage og på anden rykker tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.  Skal vi rykke 3 gang – igen efter 10 dage kommer der endnu en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness OK opkræver igen et  rykkergebyr på 100 kr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness OK ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne, før der er betalt.                    Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter efter 3 rykker , vil Fitness OK ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og vil opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness OK og fremvist dokumentation herfor.

Fitness OK forbeholder sig ret til selvstændigt eller via Inkassofirma at sende sagen til retslig Inkasso og derigennem inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness OK eller af Fitness OKs eksterne samarbejdspartnere. Bemærk at når sagen er overdraget til Inkasso er sagen ude af vore hænder. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 9 PAUSE & BERO.

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness OK på pause mod betaling af gebyr på 50 kr pr mdr., jf. Fitness OKs prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Du vil få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.                        Du kan kun sætte dit medlemskab på pause ved at skrive til os på kontakt@fitness-ok.dk .

Du vil modtage en kvitteret mail hvor vi bekræfter at du er sat på pause i en given periode.  Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen. Hvis du opsiger dit medlemskab midt i en pause periode gælder almindelige opsigelsesbestemmelser jft §10. Har du sagt op suspenderes pausen da du ikke kan være på Pause i en opsigelsesperiode.

§ 10 OPSIGELSES BESTEMELSER.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness OK med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet kan ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Alle opsigelser kan kun sker ved at du skriver til kontakt@fitness-ok.dk . For at sikre dokumentation for begge parter ifm. opsigelse indskærpes det at et medlem ikke kan sige op hverken telefonisk eller mundtligt til medarbejdere eller andre i centret.                                            Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn , fødselsdato og medlemsnummer. Så vi kan identificere dig. 

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness OK modtager den, og den er først gældende når du på mail har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness OK. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel  kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.          Fitness OK forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvos der foreligger særlige grunde.

Selvom du har opsagt skal du fortsætte betalin i opsigelsesperioden. Har du penge til gode efter opsigelsesperioden er fuldendt kan du få penge refunderet hvis du oplyser bank oplysninger.   

§ 11 UDEBLIVELSE AF HOLD

Er du tilmeldt et hold i Fitness OK, kan du framelde dig minimum tre timer før holdets start. Framelding kan foregå via centerets app: Fitness OK, hjemmesiden Fitness OK “log ind”, ved personligt fremmøde i centeret eller ved at ringe til centerets reception.

Fitness OK ApS forbeholder sig ret tilskriver en bøde på kr. 25 ved udeblivelse af tilmeldt hold uden framelding minimum tre timer inden holdets start. 

§ 12 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.                                    For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skrive til mail: kontakt@fitness-ok.dk. Fortrydelsesreglen gælder kun dersom den er sendt skriftligt. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.         Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness OK ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 13 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af grove brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness OK til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness OK forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness OK samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt hvis det er påkrævet at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 14 DOPING

Brug af Rusmidler , stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er selvklart forbudt for personer, der benytter Fitness OK.                                                         

Sker der salg eller overdragelse af dopingmidler, eller er du i besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness OK så betragtes det som en grov overtrædelse af medlemsbestemmelser . Vi forbeholder os ret til at stoppe medlemskabet med øjeblikkelig virkning og er der tale om et kriminelt forhold vil det blive anmeldt til politiet. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness OK er medlem af Anti Doping Danmark (“ADD”). Du er som medlem af Fitness OK derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness OK, hvis der forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af “Dopingreglement for motionsidræt” som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner. 

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af “De nationale antidopingregler” som kan ses her.

§ 15 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness OK. Fitness OK tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

§ 16 VÆRDIGENSTANDE

Fitness OK anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness OK bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 17 REFUNDERING FRA FITNESS OK

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness OK. Fitness OK vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness OK via mail: kontakt@fitness-ok.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 18 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§19 CORONA RELATEREDE FORHOLD 

I relation til Covid situationen har Fitness OK åbent på særlige betingelser som vore medlemmer og ansatte er forpligtet af. Der gælder derfor særlige retningslinjer. som er udsendt i informationsbrev til alle medlemmer. Det skal være trygt at træne i Fitness OK og centret overholder naturligvis lovgivning og de krav der er forbundet hermed . 

Du skal som medlem kunne forevise en antigen test eller PCR test der ikke er ældre end 772 timer . Eller du skal fremvise en vaccinepas dersom det er mindst 14 dage siden at du er færdig vaccineret. 

Du skal bære mundbind når du ankommer til centret og mundbind skal anvendes i receptionsområde, men ikke når du træner.  

Du skal holde god afstand til alle andre medlemmer og der skal som udgangspunkt være frit 4m2 pr udøver. 

Du skal holde god hygiejne og du skan anvende håndsprit. Svedflader skal særligt af sprittes og tørres efter brug når du forlader maskiner.

Retningslinjer her er ikke udtømmende men vejledende.

 §20 DATA BEHANDLING :

CPR-samtykke. Fitness OKs underretning til de registrerede om behandling af personoplysninger (oplysningspligt) samt samtykke for CPR nr.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi skal orientere dig om, at vi indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Fitness OK er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Fitness OK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Fitness OK, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesse afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Fitness OK har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser – Opsigelse af medlemskab + 2 år [eller] Tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores hjemmeside.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL FITNESS OK’s BEHANDLING AF CPR-NUMMER PÅ MEDLEMMER SAMT OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

1. Samtykke til indsamling og behandling af dit CPR-nummer 
Ved indmeldelse godkender du samtidig nærværende betingelser og du giver du samtykke til, at Fitness OK må foretage indsamling og behandling af dit CPR-nummer med henblik på at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse / køb af medlemskab samt efterfølgende brug af Fitness OK’s træningscenter.

2. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer 
Vi behandler dit CPR nr i forbindelse med følgende situationer:

 • Oprettelse af medlemskab, herunder for at se, om du har tidligere medlemskaber
 • Oprettelse af Betalingsserviceaftale
 • Ved registrering af blacklisting
 • Ved videresendelse til inkasso

Retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer følger af dit samtykke, jf. persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 2., samt af databeskyttelsesforordningens artikel 11, stk. 2, nr. 2.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Fitness OK kan videregive dit CPR-nr. til betalingsmyndigheder, Dopingmyndigheder eller inkassofirmaer til brug for medlemshåndtering.

Vi overlader dit CPR-nummer til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er medlem i Fitness OK samt i op til 3 år efter din opsigelse af dit medlemskab. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage, hvorefter vi i så fald anonymiserer oplysningerne, jf. punkt 5 nedenfor.

5. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via hjemmesiden. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Fitness OK som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dit CPR-nummer, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle CPR-nummeret.

BEMÆRK! Hvis du ikke ønsker at samtykke til behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor, skal du ikke skrive under. I dette tilfælde kan vi kun tilbyde dig kontant medlemskab, som du skal oprette ved fremmøde i Fitness Ok’s center. ATA 

§ 1 GENERELLE MEDLEMSBESTEMMELSER.  PR 1 marts 2022

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness OK . Retningslinjer er opdateret 1 marts 2022. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside www.fitness-ok.dk – Se under fanen “medlemskab & priser” .                                        Dit medlemskab i Fitness OK er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.              Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 500kr.                            For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e. mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness OK. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness OK til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e mail adresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK accepterer du, ud over nærværende medlemsbetingelser gældende for Fitness OK samt virksomhedens regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e mail.

§ 2 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness OK Roskilde forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
 • Kampagne, som starter eller slutter og overføres fra eller til almindeligt medlemskab.
 • Fitness OK foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness OKs forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness OKs medlemsbetingelser kan forekomme løbende efter behov og i følgende situationer: ( ikke udtømmende )

 • Når det er nødvendigt for at sikre, at Fitness OK overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
 • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness OK og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du skriftligt på mail kontakt@fitness-ok.dk opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 3 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness OK, online via Fitness OKs hjemmeside eller ved fremmøde i Fitness OKs center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness OK er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse er det nødvendigt, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

Ved indmeldelse skal du følge anvisninger når du tilmelder dig. Du SKAL obligatorisk tilknytte et kreditkort og vi skal have fulde navn, adresse telefon og mail adresse.                                      Når du har meldt dig ind modtager du straks efter en velkomst skrivelse som samtidig er kvittering for at du har meldt dig ind og dermed bundet dig til et medlemskab.  

Fortrydelsesret. Dersom du har meldt dig ind online kan du indenfor de første 14 dage gøre brug af din fortrydelsesret. Ønsker du dette skal du indenfor 14 dage skriftligt sende en mail til kontakt@fitness-ok.dk dermed annulleres dit medlemskab. Bemærk. Hvis du har taget centrets aktiviteter i brug indenfor fortrydelsesperioden skal du betale  100 kr. pr gang du har anvendt entret.


§ 4 MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness OK skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness OK center med din værge eller en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, skal du via erklæring der udleveres fra receptionen indestå for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne og betaling til Fitness – OK. Som forældre / værge hæfter for ethvert krav, som Fitness OK måtte have mod dig i relation til den mindreåriges  medlemskab. 

§ 5 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness OKs gældende medlemskaber på www.fitness-ok.dk. ” medlemskaber & priser ” Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

§ 6 TILKØB – PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT.

Når du har et medlemskab i Fitness OK, kan du tilkøbe Gavekort samt personlig træning, kostvejledning og lignende. Gavekort skal bruges inden 2 år fra udstedelses dato og kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 7 MEDLEMSKORT – MISTET ELLER GLEMT KORT Første gang du møder op i Fitness OKs center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet som er personligt skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til Fitness OKs centeret og faciliteter. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness OK, som vil udstede et nyt medlemskort mod et mindre gebyr.    Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. Gebyr for beskadiget eller tabt medlemskort er kr. 50,-

§ 8 BETALING                                                                                                                                    Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab for maj måned.

Anden betaler                                                                                                                                                    Det er muligt at oprette eller tilknytte et medlemskab med en anden som betaler. Det kan f.eks være aktuelt hvis et firma betaler for et medlem eller et andet familiemedlem betaler.  For at oprette en sådan aftale skal den der betaler sende en mail med accept af aftalen til kontakt@fitness-ok.dk . 

Den “Anden Betaler” er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness OK jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

BETALINGSKORT SKAL TILKNYTTES :                                                                                               Når du melder dig ind skal du obligatorisk tilknytte et betalingskort til din aftale.            Ved oprettelsen af dit medlemskab beder systemet om fine kreditkort oplysninger så du derved kan betale for dit medlemskab og indkøb i centret. Når vi trækker på kortet trækkes automatisk et kortgebyr på aktuelt 5 kr. 

OBS det kan forekomme at du enten skifter kort , bank eller der sker andre ting som gør at vi ikke kan hæve på dit kort. Sker det så sender vi via e mail og / eller SMS en besked til dig med link så du online kan opdatere kort.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING  – RYKKER POLITIK                                                          Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes først en venlig betalingspåmindelse. Ved første skrivelse kommer der ikke gebyr. Hvis vi skal rykke anden gang – gør vi det efter 10 dage og på anden rykker tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.  Skal vi rykke 3 gang – igen efter 10 dage kommer der endnu en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness OK opkræver igen et  rykkergebyr på 100 kr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness OK ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne, før der er betalt.                    Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter efter 3 rykker , vil Fitness OK ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og vil opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness OK og fremvist dokumentation herfor.

Fitness OK forbeholder sig ret til selvstændigt eller via Inkassofirma at sende sagen til retslig Inkasso og derigennem inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness OK eller af Fitness OKs eksterne samarbejdspartnere. Bemærk at når sagen er overdraget til Inkasso er sagen ude af vore hænder. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 9 PAUSE & BERO.

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness OK på pause mod betaling af gebyr på 50 kr pr mdr., jf. Fitness OKs prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Du vil få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.                        Du kan kun sætte dit medlemskab på pause ved at skrive til os på kontakt@fitness-ok.dk .

Du vil modtage en kvitteret mail hvor vi bekræfter at du er sat på pause i en given periode.  Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen. Hvis du opsiger dit medlemskab midt i en pause periode gælder almindelige opsigelsesbestemmelser jft §10. Har du sagt op suspenderes pausen da du ikke kan være på Pause i en opsigelsesperiode.

§ 10 OPSIGELSES BESTEMELSER.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness OK med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet kan ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Alle opsigelser kan kun sker ved at du skriver til kontakt@fitness-ok.dk . For at sikre dokumentation for begge parter ifm. opsigelse indskærpes det at et medlem ikke kan sige op hverken telefonisk eller mundtligt til medarbejdere eller andre i centret.                                            Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn , fødselsdato og medlemsnummer. Så vi kan identificere dig. 

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness OK modtager den, og den er først gældende når du på mail har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness OK. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel  kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.          Fitness OK forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvos der foreligger særlige grunde.

Selvom du har opsagt skal du fortsætte betalin i opsigelsesperioden. Har du penge til gode efter opsigelsesperioden er fuldendt kan du få penge refunderet hvis du oplyser bank oplysninger.   

§ 11 UDEBLIVELSE AF HOLD

Er du tilmeldt et hold i Fitness OK, kan du framelde dig minimum tre timer før holdets start. Framelding kan foregå via centerets app: Fitness OK, hjemmesiden Fitness OK “log ind”, ved personligt fremmøde i centeret eller ved at ringe til centerets reception.

Fitness OK ApS forbeholder sig ret tilskriver en bøde på kr. 25 ved udeblivelse af tilmeldt hold uden framelding minimum tre timer inden holdets start. 

§ 12 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness OK har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.                                    For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skrive til mail: kontakt@fitness-ok.dk. Fortrydelsesreglen gælder kun dersom den er sendt skriftligt. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.         Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness OK ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 13 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af grove brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness OK til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness OK forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness OK samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt hvis det er påkrævet at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 14 DOPING

Brug af Rusmidler , stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er selvklart forbudt for personer, der benytter Fitness OK.                                                         

Sker der salg eller overdragelse af dopingmidler, eller er du i besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness OK så betragtes det som en grov overtrædelse af medlemsbestemmelser . Vi forbeholder os ret til at stoppe medlemskabet med øjeblikkelig virkning og er der tale om et kriminelt forhold vil det blive anmeldt til politiet. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness OK er medlem af Anti Doping Danmark (“ADD”). Du er som medlem af Fitness OK derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness OK, hvis der forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af “Dopingreglement for motionsidræt” som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner. 

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af “De nationale antidopingregler” som kan ses her.

§ 15 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness OK. Fitness OK tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

§ 16 VÆRDIGENSTANDE

Fitness OK anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness OK bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 17 REFUNDERING FRA FITNESS OK

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness OK. Fitness OK vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness OK via mail: kontakt@fitness-ok.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 18 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§19 CORONA RELATEREDE FORHOLD 

I relation til Covid situationen har Fitness OK åbent på særlige betingelser som vore medlemmer og ansatte er forpligtet af. Der gælder derfor særlige retningslinjer. som er udsendt i informationsbrev til alle medlemmer. Det skal være trygt at træne i Fitness OK og centret overholder naturligvis lovgivning og de krav der er forbundet hermed . 

Du skal som medlem kunne forevise en antigen test eller PCR test der ikke er ældre end 772 timer . Eller du skal fremvise en vaccinepas dersom det er mindst 14 dage siden at du er færdig vaccineret. 

Du skal bære mundbind når du ankommer til centret og mundbind skal anvendes i receptionsområde, men ikke når du træner.  

Du skal holde god afstand til alle andre medlemmer og der skal som udgangspunkt være frit 4m2 pr udøver. 

Du skal holde god hygiejne og du skan anvende håndsprit. Svedflader skal særligt af sprittes og tørres efter brug når du forlader maskiner.

Retningslinjer her er ikke udtømmende men vejledende.

 §20 DATA BEHANDLING :

CPR-samtykke. Fitness OKs underretning til de registrerede om behandling af personoplysninger (oplysningspligt) samt samtykke for CPR nr.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi skal orientere dig om, at vi indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Fitness OK er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Fitness OK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Fitness OK, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesse afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Fitness OK har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser – Opsigelse af medlemskab + 2 år [eller] Tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores hjemmeside.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL FITNESS OK’s BEHANDLING AF CPR-NUMMER PÅ MEDLEMMER SAMT OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

1. Samtykke til indsamling og behandling af dit CPR-nummer 
Ved indmeldelse godkender du samtidig nærværende betingelser og du giver du samtykke til, at Fitness OK må foretage indsamling og behandling af dit CPR-nummer med henblik på at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse / køb af medlemskab samt efterfølgende brug af Fitness OK’s træningscenter.

2. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer 
Vi behandler dit CPR nr i forbindelse med følgende situationer:

 • Oprettelse af medlemskab, herunder for at se, om du har tidligere medlemskaber
 • Oprettelse af Betalingsserviceaftale
 • Ved registrering af blacklisting
 • Ved videresendelse til inkasso

Retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer følger af dit samtykke, jf. persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 2., samt af databeskyttelsesforordningens artikel 11, stk. 2, nr. 2.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Fitness OK kan videregive dit CPR-nr. til betalingsmyndigheder, Dopingmyndigheder eller inkassofirmaer til brug for medlemshåndtering.

Vi overlader dit CPR-nummer til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er medlem i Fitness OK samt i op til 3 år efter din opsigelse af dit medlemskab. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage, hvorefter vi i så fald anonymiserer oplysningerne, jf. punkt 5 nedenfor.

5. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via hjemmesiden. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Fitness OK som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dit CPR-nummer, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle CPR-nummeret.

BEMÆRK! Hvis du ikke ønsker at samtykke til behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor, skal du ikke skrive under. I dette tilfælde kan vi kun tilbyde dig kontant medlemskab, som du skal oprette ved fremmøde i Fitness Ok’s center. ATA 

Scroll to Top

TILMED dig VORES NYHEDSBREV

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.